Mladi, zapošljavanje i EU politike

MLADI, ZAPOŠLJAVANJE I EU POLITIKE

       Uključivanje „Mladih“ kao koncepta u javne politike EU relativno je nov fenomen. Kao takav, on – pored drugih važnih aspekata upravljačkog delovanja u polju mladih Evropljana (obrazovanje, učešće u oblikovanju društva, socijalno uključivanje itd.) – sadrži i skup javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih. Ovaj proces započet je usvajanjem Ugovora iz Maastrichta-a (07.02.1992), kada dolazi do proširivanja delokruga politike EU uključivanjem područja „mladih“ (Članak 149 § 2). Skoro istovremeno usvojena je Evropska povelja o učešću mladih u životu na lokalnom i regionalnom nivou (19.03.1992), koja sadrži i poglavlje o unapređenju rada i zapošljavanja mladih. U ovoj fazi razvoja politike EU za mlade, koja traje do 2001 godine, aktivnosti Evropskih institucija za područje mladih realizovane su putem specifičnih programa.

       Počev od 2001. politike EU u  oblasti zapošljavanja mladih sve više se oblikuju kao aktivatori potencijala mladih, kao  sistem  strateški utemeljenih, multisektorskih intervencija, kao skup koordiniranih odluka o najvažnijem izboru. Tokom 2001. usvojena je Bela knjiga o mladima, kojom se Evropska komisija obavezala na konkretnu politiku i konkretne radnje u oblasti zapošljavanja mladih. Ovim dokumentom stvorena je osnova da se prilikom donošenja drugih relevantnih politika u EU uzima u obzir problematika zapošljavanja mladih, kao i da se u tome primenjuje otvoreni metod koordinacije između njenih članica. Ubrzo je usvojena Rezolucija o okvirima evropske saradnje na području mladih (13.07.2002) sa prioritetima i rokovima do 2004, koji su podrazumevali aktivnosti na socijalnoj i profesionalnoj integraciji mladih Evropljana, tj. unapređenju njihovog zapošljavanja. Ovaj okvir za saradnju je ažuriran novom Rezolucijom Evropskog saveta  (24.11.2005), koja je, kao politički instrument, problematiku zapošljavanja mladih razradila u okviru „Evropskog pakta za mlade“. Time je ovaj aspekt života mladih u potpunosti uključen u revidiranu Lisabonsku strategiju, Evropsku strategiju zapošljavanja, Strategiju socijalne uključenosti itd. Od najvećeg značaja za mlade ljude bile su mere za promovisanje životnog ciklusa pristupa poslu, stvaranje inkluzivnih tržišta rada, unapređenje i usklađivanje sa potrebama tržišta rada, ekspanziju investicija i ljudskog kapitala itd.

       Suočavajući se sa svetskom ekonomskom krizom, EU je problematiku zapošljavanja mladih rangirala u red svojih najvažnijih upravljačkih izbora. Tokom 2008 pokrenut je Strukturni dijalog o izazovima u polju omladinske politike mladih. Usledio je predlog Evropske komisije za novi okvir sradnje u omladinskoj politici (2009). Na osnovu toga, novembra 2009. EU Savet ministara mladih usvojio Rezoluciju o obnovljenom okviru za evropsku saradnju na području mladih, kojom je definisana EU Strategija za mlade 2010-2018. Prvi opšti cilj ove strategije je „Stvaranje više i jednakih mogućnosti za mlade u obrazovanju i na tržištu rada“, pri čemu je za jedno od glavnih područja delovanja označeno područje “zapošljavanja i preduzetništva“. Korak dalje u razvoju politike EU u oblasti zapošljavanja mladih napravljen je u okviru usvajanja ključnog razvojnog dokumenta „Evropa 2020“ (17.06.2010). Odgovarajući na izazove dolazećeg vremena, EU je usmerila raspoložive resurse ka ostvarivanju „pametnog, održivog i inkluzivnog rasta“. Jedna od 7 ključnih inicijativa koje su obuhvaćene ovom strategijom EU razrađena je u dokumentu „Mladi u pokretu“ (15.09.2010). Utvrđeno je da „hitno unapređenje zapošljavanja mladih“ u EU predstavlja jedan od ključnih pravaca delovanja na svim nivoima javnog odlučivanja. Predviđeno je da se kreiranjem Evropskog sistema otvorenih radnih mesta i pružanjem podrške mladim preduzetnicima, tj. uvođenjem Omladinske garancije, osigura da svi mladi budu zaposleni. EU Izveštaj omladima za 2012. (10.09.2012) pokazao je da su ovi prioriteti osnaženi na nacionalnom nivou i usmerio aktivnost Evropskih institucija ka unapređenju zapošljavanja mladih kao ključnom načinu za oslobađanje njihovih potencijala u periodu 2013-2015.