+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

KODEKS PREDUZETNIČKOG MENTORSTVA

KODEKS PREDUZETNIČKOG MENTORSTVA

I UVOD

Kodeks preduzetničkog mentorstva kreiran je za potrebu uspostavljanja etičkog okvira i definisanja etike mentorskog rada tokom realizacije Programa preduzetničkog mentorstva (u daljem tekstu: Program) u okviru projekta “Evo prilike! Razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu” koji sa partnerima realizuje EPuS Leskovac.

II PREDMET I CILJ

Kodeksom preduzetničkog mentorstva utvrđuju se osnovna etička načela i vrednosti i na njima utemeljena etička prava i obaveze koja se odnose na ljudske i profesionalne odnose između učesnika Programa preduzetničkog mentorstva.

Kodeksom preduzetničkog mentorstva podstiče se prihvatljivo ponašanje učesnika Programa, kome je cilj pomoć i podrška mentora nezaposlenim mladim ljudima Jablaničkog okruga u pozicioniranju na tržištu rada ili pokretanju sopstvenog posla.

III OSNOVNA ETIČKA NAČELA I VREDNOSTI

  • Načelo zakonitosti

Od svih učesnika Programa očekuje se poštovanje svih pravnih propisa i pravnih postupaka koji se tiču njihovih postupaka.

  • Načelo jednakosti i pravednosti

Svaki učesnik Programa treba da se ponaša u skladu sa načelom jednakosti i pravednosti na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje i iskorišćavanje.

Mentori ne smeju zloupotrebiti svoj autoritet i ne smeju dozvoliti da lični interesi i odnosi na bilo koji način dovedu do situacija koje mogu negativno uticati na profesionalno obavljanje mentorskih obaveza.

  • Načelo savesnosti i poštenja

Svi učesnici Programa dužni su da postupaju u skladu sa načelom savesnosti i poštenja kao opšteprihvaćenog pravnog standarda.

  • Načelo poštovanja integriteta i dostojanstva ličnosti

Svi učesnici Programa ophode se jedni prema drugima u skladu sa garantovanim pravima na život, integritet i dostojanstvo.

  • Načelo kolegijalnosti

Mentorski odnos mora da počiva na međusobnom poštovanju intelektualnog vlasništva (autorskog i srodnih prava) i drugih prava, bez zloupotrebe mentorskog položaja.

  • Načelo profesionalnosti

Mentori se obavezuju da prihvate samo one savetodavne zadatke za čije izvođenje poseduju potrebna stručna znanja i veštine. Mentori neće davati lažne podatke o svom iskustvu, stručnom znanju, veštinama, obrazovanju i drugim kvalifikacijama.

Od mentora se očekuje da odgovorno, savesno, profesionalno i etički besprekorno ispunjavaju sve svoje obaveze prema početnicima i ostalim učesnicima u Programu. U svom delovanju oni treba da se rukovode načelima objektivnosti, nepristrasnosti, razboritosti, korektnosti, dijaloga i tolerancije.

Verbalna i neverbalna komunikacija svih učesnika Programa treba da bude u skladu sa njihovim ulogama i zadacima u Programu.

  • Načelo poverljivosti

Svi podaci prikupljeni i evidentirani tokom realizacije Programa smatraju se poslovnom tajnom i ne smeju se saopštavati ili dostavljati trećim licima, osim podataka koji se po definiciji, ili po sili zakona, smatraju javno dostupnima.

Svi podaci koje mentori dobiju od početnika, kao i početnici od mentora, su poverljivi i ne mogu se koristiti javno bez prethodne saglasnosti početnika, odnosno mentora.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i