+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji

Platforma za učešće  i praćenje toka pregovora o pristupanju sa EU

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata predstavnika državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija, o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

NKEU je kao model preuzet iz Slovačke u kojoj funkcioniše od 2001. godine. Prilagođen okolnostima integracije Srbije, Konvent je od 2006. godine pratio tok pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), a kasnije najvažnije teme u procesu pridruživanja Srbije EU.

Otvaranjem pregovora o pristupanju sa EU, otvara se i mogućnost da se Konvent uspostavi kao posebna platforma prilagođena novoj fazi odnosa Srbije i EU koja treba da omogući:

redovne konsultacije tela, organa i institucija Republike Srbije sa zainteresovanim stranama: civilnim društvom, lokalnim samoupravama i predstavnicima privrede u procesu pregovora i u njegovim različitim fazama,

definisanje preporuka i mišljenja na pregovaračke pozicije Srbije, kao i praćenjeispunjavanja merila i uslova za članstvo u različitim sektorima po pregovaračkim poglavljima,

transparentan i otvoren dijalog tokom analitičkog pregleda (skriniga), izrade pregovaračkih pozicija, pregovora, kao i tokom praćenja sprovođenja reformi i preuzetih obaveza tokom pregovora,

bolje i kvalitetnije informisanje javnosti o procesu pristupanja, o pregovorima i posledicama (obaveze različitih grupa, privrede, građana, itd.)

NKEU se uspostavlja pre svega kao telo za posebnu saradnju Narodne skupštine Republike Srbije i civilnog društva u procesu pristupnih pregovora, u skladu sa dobrom praksom strateške saradnje civilnog društva sa najvišim zakonodavnim telom u zemlji i izabranim predstavnicima građana, koja je uspostavljena Rezolucijom Narodne skupštine iz 2004. godine i potvrđena rezolucijom iz 2013. godine.

U skladu sa  principom obaveznosti konsultovanja civilnog društva u izradi zakonskih i strategijskih dokumenata koji je propisala Vlada Republike Srbije, NKEU će svojom strukturom i načinom rada biti pogodna platforma za saradnju i konsultacije sa Vladom i njenim telima zaduženim za pregovore o članstvu sa EU (Pregovarački tim, pregovaračke Radne grupe). Princip saradnje između državnih organa i organizacija civilnog društva baziran je na Deklaraciji Komiteta ministara Saveta Evrope o kodeksu dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka. Vlada Republike Srbije svoju saradnju sa organizacijama civilnog društva, u skladu sa tim, gradi na sledećim principima: aktivno učešće organizacija civilnog društva u svim fazama donošenja propisa, uzajano poverenje, otvorenost i odgovornost, delotvornost i efikasnost, ekonomičnost i blagovremeno informisanje.

Radne grupe (RG) tematski prate strukturu Pregovaračkih radnih grupa za pregovore sa EU. OCD Grupe i OCD Koalicije predvode i koordiniraju rad posebnih Radnih grupa u skladu sa svojom ekspertizom, kapacitetima, postojećim referencama i već formiranim mrežama. Svaka organizacija civilnog društva ili Koalicija obezbeđuje uslove za učešće članica kroz samostalne ili zajedničke projekte.

Radna grupa definiše posebne teme svakog zasedanja, predlaže eksperte, gostujuće predavače i sagovornike u dogovoru sa članovima i odgovarajućom Pregovaračkom grupom, Kancelarijom za evropske integracije, Pregovaračkim timom i drugim relevantnim institucijama i uz njihovo aktivno učešće.

Radne grupe čini između 25 i 30 stručnjaka, predstavnika nevladinih organizacija, privrede, sindikata, instituta, profesionalnih organizacija, lokalnih samouprava, medija i drugih zainteresovanih grupa relevantnih i zainteresovanih za određene teme.

RADNA GRUPA ZA PREDUZETNIŠTVO I INDUSTRIJSKU POLITIKU:

Koordinator: Prof. dr Sanja Filipović, Ekonomski institut

Članovi:      

 1. prof. dr Aleksandar Gračanac, Privredna komora Srbije, koordinator Odbora za MSP
 2. Ratko Filipović, Privredna komora Vojvodine, predsednik
 3. Jovana Ninković Majstorović, Privredna komora Beograda, zamenik generalnog sekretara
 4. Jelena Stojanović, Regionalna privredna komoraNovi Sad, rukovodilac Centra za MSP
 5. Nebojša Bogdanović, Regionalna privredna komora Niš, potpredsednik
 6. Slobodan Knežević, Slobodna carinska zona Novi Sad, pomoćnik direktora
 7. Mr Sanja Popović Pantić, Udruženje poslovnih žena, predsednica
 8. Velimir Vukadin, Srpska asocijacija malih i srednjih preduzeca, predsednik
 9. Slobodan Krstović, NALED, saradnik za ekonomske analize
 10. Ana Firtel, Savet stranih investitora, izvršni direktor
 11. Momčilo Bikicki, Unija poslodavaca Srbije, zamenik generalnog direktora
 12. Stanko Krstin, Unija poslodavaca Vojvodine, predsednik
 13. prof. dr Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, šef Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžmet
 14. prof. dr Sofija Adžić, Ekonomski fakultet u Subotici Univerzitet u Novom Sadu
 15. prof. dr Suzana Stefanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
 16. prof. dr Slobodan Morača, Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Centar za konkurentnost i razvoj klastera
 17. prof. dr Lidija Barjaktarovic, Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum
 18. prof. dr Dragan Pantić, Inovacioni centar naprednih tehnologija/Elektronski fakultet Niš
 19. prof. dr Bojan Krstić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
 20. Mr Svetlana Kisić, Dostignuća mladih u Srbiji, predsednica Upravnog odbora
 21. Mr Danka Milojković, Kuća klastera, direktor
 22. Igor Vijatov, Automobilski klaster Srbije, klaster menadžer
 23. Milan Šolaja, Vojvođanski IKT klaster, direktor
 24. Vladimir Pandurov, Vojvođanski metalski klaster, menadžer projekta
 25. Marina Blagojević, IKT Mreža, direktor/koordinator projekta
 26. Tatjana Kalezić, Klaster kreativnih industrija Vojvodine, Novi Sad, direktor
 27. Donka Radović, POLUX klastera Kikinda, klaster menadžer
 28. Mr Gordana Danilović Grković, Poslovno tehnološki inkubator tehničkih fakulteta
 29. Marko Stojanović, Zapadnobalkanski institut, direktor centra za razvoj
 30. Goran Mitrović, Narodni parlament, direktor
 31. Mr Aleksandra Jovanović, Narodna skupština Srbije, Odbor za EU integracije
 32. Srdjan Dimitrijević, Evropski pokret u Srbiji – Leskovac
 33. Milivoje Jovanović, Economic Expert Community Association, menadžer programa
 34. Zoran Vujović, Samostalni sindikat metalaca Srbije
 35. Ljubodrag Crvkotić, Samostalni sindikat metalaca Srbije
 36. Mihailo Gajić, Institut za industrijske odnose
 37. Dragisa Mijacic, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj
 38. Srdjan Vezmar, Regionalna razvojna agencija Bačka
 39.  Filip Čolaković, Akademija nacionalnog razvoja
 40.  Dražen Deranja, NVO BIO ALPE ADRIA PANNONIA
 41. Zoran Pendic, Savez inzenjera i tehnicara Srbije
 42. Ranka Miljenovic, Centar za evropske politike
Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i