+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

O projektu SVI ZA MLADE, MLADI ZA SVE

SVI ZA MLADE, MLADI ZA SVE!

Ovim projektom odgovara se na izazov tržišnog aktiviranja poslovnog potencijala mladih kroz efikasno organizovanje društvenih aktera na nivou Jablaničkog okruga. U odgovoru na taj izazov polazi se od intencija Nacionalne strategije za mlade i iz nje izvedenih odgovarajućih akcionih planova. Pri tome se koriste: svetski potvrđena teorijska i praktična saznanja o prednostima koje donosi kooperativnost geografski bliskih konkurenata; preporuke iz strategije „Evropa 2020“ za razvoj inkluzivnih tržišta rada; i iskustva zemalja koje su postigle zapažene rezultate u koncipiranju i sprovođenju javnih politika u oblasti tržišta rada (Irska, Portugalija itd.). Svrha projekta je da njegovi realizatori – kroz promociju tržišnog aktiviranja preduzetničkih i radnih potencijala mladih – za dva meseca u Jablaničkom okrugu izgrade funkcionalno jezgro budućeg regionalnog klastera za razvoj omladinskog tržišta rada. Promoviše se ostvarenje kompleksne društvene promene koja obuhvata: 1) Unapređenje tržišno fukcionalnih veština i znanja grupe od 60-toro nezaposlenih mladih ljudi, uz očekivanje da će najmanje 60% preduzetnički orijentisanih korisnika nastaviti sa „start-ap“ aktivnostima, i da će najmanje 70% na zapošljavanje orijentisanih korisnika u potpunosti ispuniti zahteve za prijem u radni odnos kod poznatog poslodavca; 2) Uspostavljanje racionalnijeg odnosa prema poslovnom potencijalu mladih od strane ključnih društvenih aktera, u smislu fokusiranja na mlade kao najveću razvojnu šansu Jablaničkog okruga, uz očekivanje da preko 20.000 konzumenata lokalnih medija bude podstaknuto na pružanje veće podrške nezaposlenim mladim ljudima i javnim politikama za mlade. 3) Poboljšanje situacije u kojoj se nalaze mladi ljudi na tržištu rada, u smislu da dobijaju za oslonac dugoročno orijentisanu, na tržištu zasnovanu, multisketorsku strukturu podrške, koja je spremna da se širi ne samo ka obuhvatu državnih aktera, već i činioca poslovne i akademske zajednice, civilnog društva, donatorske zajednice i sve druge nosioce društvenog razvoja. Afirmišući i promovišući ovaj pristup, projekat ima zadatak da približi mladima tržišnu perspektivu njihovog socijalnog kapitala i podstakne ih da se najšire uključe u novostvoreno partnerstvo za konkurentnost.

Ciljna grupa: Nezaposleni mladi radnog uzrasta od 15 do 30 godina.

Opšti cilj ovog projekta je da, u skladu sa intencijama Nacionalne strategije za mlade, razvije inovativan, inkluzivan i održiv model angažovanja relevantnih društvenih aktera za podršku tržišnom aktiviranju poslovnog potencijala nezaposlenih mladih ljudi sa područja Jablaničkog okruga. Navedeni opšti cilj ostvariće se ispunjenjem specifičnog cilja ovog projekta koji glasi: Za dva meseca od početka projekta EPuS Leskovac u partnerstvu sa Kancelarijama za mlade u Leskovcu i Lebanu, Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Leskovac i relevantnom grupom poslodavaca formirao je funkcionalno jezgro budućeg regionalnog klastera za razvoj omladinskog tržišta rada kroz izgradnju tržišno potrebnih veština i znanja nezaposlenih mladih ljudi sa područja Jablaničkog okruga.

Očekivani rezultati projekta su: Rezultat 1. ovog projekta je: Saradnja društvenih aktera u Jablaničkom okrugu na tržišnom aktiviranju poslovnih potencijala mladih je promovisana. Rezultat 2. ovog projekta je: Kapaciteti nezaposlenih mladih za konkurentno pozicioniranje na tržištu rada u Jablaničkom okrugu su promovisani. Rezultat 3. Partnerstvo za tržišno aktiviranje poslovnih potencijala mladih je konsolidovano.

Radi postizanja ovog rezultata partneri na projektu će realizovati sledeće aktivnosti:
Aktivnost 1.1. „Priprema Programa za jačanje poslovnih kapaciteta mladih“,
Aktivnost 1.2. „Informisanje, identifikacija i selekcija korisnika“,
Aktivnost 1.3. „Informisanje i uključivanje javnosti“,
Aktivnost 2.1. „Realizacija Programa za jačanje poslovnih kapaciteta mladih“,
Aktivnost 2.2. „Dijalog nezaposlenih“,
Aktivnost 2.3. „Promocija napretka mladih u pozicioniranju na tržištu rada“,
Aktivnost 3.1. „Izgradnja multisektorske strukture za podršku omladinskom preduzetništvu i zapošljavanju mladih,
Aktivnost 3.2. „Izgradnja društvene mreže za unapređenje omladinskog tržišta rada“,
Aktivnost 3.3. „Izrada zajedničkog predloga mera za unapređenje javnih politika u oblasti zapošljavanja i preduzetništva mladih“.

Svi-za-mlade..

Realizatori projekta:
Inicijator i nosilac realizacije projekta: Evropski pokret u Srbiji – Leskovac,

Prvi partner: Kancelarija za mlade Leskovac,
Drugi partner: Kancelarija za mlade Lebane,
Treći partner: Kancelarija za mlade Bojnik,
Četvrti partner: Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Leskovac.

Finansijska podrška realizaciji projekta:
Ministarstvo omladine i sporta Vlade RS (“U cilju unapređivanja saradnje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza sa kancelarijama za mlade na ostvarivanju javnog interesa u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou, ministarstvo objavljuje Konkurs za podršku projektima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade”.),

Grad Leskovac (Akcioni plan za omladinsko preduzetništvo),
Lokalni sponzori (Poslovni planovi društveno odgovornih preduzeća i preduzetnika).

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i