+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

PREPORUKE ZA DONOSIOCE ODLUKA

PREPORUKE ZA DONOSIOCE ODLUKA

I UVODNE NAPOMENE

Ovaj dokument urađen je u sklopu projekta „Svi za mlade, mladi za sve“ – Partnerstvo za tržišno aktiviranje poslovnog potencijala mladih u Jablaničkom okrugu“ (Faza 3. “Izgradnja strukture za podršku mladima”, aktivnost 3.3. “Predlog mera”), a na osnovu saznanja i iskustava primenjenih i stečenih u procesu njegove realizacije. U dokumentu su sadržane činjenice o ostvarenim rezultatima, kao i predlozi, primedbe i sugestije panelista, uvodničara i samih učesnika javnog dijaloga koji je vođen u sklopu realizacije projektnih aktivnosti (Panel diskusija na temu Mladi i reforme! – Budućnost sada!“ i Okrugli sto na temu „Međugeneracijska solidarnost i zaposlenost“), te zapažanja, stavovi i ocene polaznika ciklusa preduzetničke obuke i stručne prakse izneti na radionicama i tokom obavljanja stručne prakse.

Bazična pretpostavka od koje se pošlo u izradi samog dokumenta je da što je bolji nacionalni, odnosno lokalni sistem kreiranja i koordinacije javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih, to će se uspešnije koristiti postojeće prilike za povećanje održive zaposlenosti ove, veoma ranjive društvene grupe.

Predmet dokumenta su moguće i potrebne aktivnosti nacionalnih, odnosno lokalnih donosioca odluka u oblasti zapošljavanja mladih.

Kao strateški okvir za izbor i predlaganje konkretnih mera korišćena je postojeća Nacionalna strategija za mlade, odnosno rešenja predložena u procesu izrade nove strategije za mlade Republike Srbije, a uz oslanjanje na strategiju „Evropa 2020“, kao i druge nacionalne strategije koje tretiraju problematiku značajnu za unapređenje zapošljavanja mladih u Jablaničkom okrugu.

Metodologija izrade ovog dokumenta zasnovana je na kvalitativnom pristupu, budući da on obezbeđuje dolaženje do zaključaka vezanih za korelaciju između mera civilne politike na nacionalnom i lokalnom nivou i povećanja nivoa zaposlenosti mladih. Shodno tome, primenjen je metod kvalitativne analize postojećeg strateškog okvira (evropskog, nacionalnog i lokalnog), kao i izveštaja o realizovanim aktivnostima projekta “Svi za mlade, mladi za sve”.

II CIVILNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

A) “Ako se potpuno mobiliše, verujem da bi civilni sektor mogao: (1) Da zaposli svakoga ko je voljan i sposoban da radi. (2) Izbriše siromaštvo. (3) Pronađe i reši problem poljoprivrede. (4) Svakome pruži dobru zdravstvenu zaštitu. (5) Zaustavi maloletnički kriminal. (6) Obnovi naše gradove i anonomne sirotinjske četvrti pretvori u humane zajednice. (7) Svima pruži pristojne penzije. (8) Stotine vladinih propisa zameni efikasnijim kodeksima ponašanja, snažno podstaknutim svim profesijama i budnom štampom. (9) Kontroliše ukupan istraživački napor nacije. (10) Našu spoljnu politiku pretvori u krstaški rat za ljudsko blagostanje i lično dostojanstvo. (11) Izvrši pošteniju raspodelu vlasništva nad akcijama. (12) Zaustavi zagađivanje vazduha i vode. (13) Pruži svakoj osobi obrazovanje koje joj je potrebno, koje želi i od kojeg može da zaradi. (14) Svakome ko to želi pruži kulturni i obrazovni odušak. (15) Izbriše rasnu segregaciju. Civilni sektor ima moć da uradi ove teške stvari. Ali, čudno, kako se njegova snaga povećava mi mu sve manje i manje dajemo da to čini, a sve više i više zajedničkih zadataka dodeljujemo vladi” (Richard C. Cornuelle, Reclaiming the American Dream (New York, 1965), str. 40, prema Fridrch A. Hayek, Pravo zakododavstvo i sloboda, CID Podgorica – JP Službeni list SRJ, Beograd, 2002, str. 310)

B) “Naše politike i programi upali su u zamku preraspodele bogatstva. Stvarna potreba – i stvarna mogućnost – jeste stvaranje bogatstva. … Uloga države u privredi sastoji se u razvoju i primeni pozitivnog, posebnog, dugoročnog ekonomskog akcionog programa, ili u pokretanju procesa promene koji mobiliše državne organe, privredu, institucije i građane da unapređuju i opšte poslovno okruženje i različite lokalne klastere. … Taj proces mora da uključi sve glavne segmente društva i da se uzdigne iznad politike bilo koje pojedinačne vlade…. Trajna konkurentska prednost u globalnoj privredi često je veoma lokalna, tj. proističe iz koncentracije veoma specijalizovanih veština i znanja, institucija, rivala, srodnih poslova i izbirljivih kupaca u određenoj zemlji ili regiji. Blizina u geografskom, kulturnom i institucionalnom smislu omogućava poseban pristup i posebne odnose, bolje infomacije, jače podsticaje, kao i druge prednosti u produktivnosti i rastu produktivnosti koji se teško mogu iskoristiti s udaljenosti” (Michael E. Porter, O konkurenciji, FEFA, 2008).

III FOKUS NA KONKURENTSKU PREDNOST – NOV MODEL ZA REŠAVANJE PROBLEMA NEZAPOSLENOSTI MLADIH LJUDI U JUŽNOJ SRBIJI PROMOVISAN DOSTIGNUĆIMA PROJEKTA “SVI ZA MLADE, MLADI ZA SVE!”

Konkurencija je proces u kome ljudi stiču i prenose znanja. Vrednost tog procesa sastoji se u ustanovljenju postupka otkrivanja najboljeg, postupka koji se koristi samo ako ne znamo ko će biti najbolji i ako želimo da stvorimo motiv da se bude bolji od slećeg najboljeg. Nijedna zemlja, nijedan region, nijedna lokalna zajednica, nijedna kompanija, nijedan poslovni subjekat ne mogu sebi da priušte zanemarivanje potrebe za konkurisanjem. Upravo postojanje konkurencije je ono što nas primorava da kalkulišemo, tj. da budemo odgovorni za sredstva koja koristimo u težnji ka svojim sopstvenim ciljevima. Pri tome, nisu racionalnost i preduzetnički duh ono što je potrebno da bi konkurencija delovala, nego je, obrnuto, konkurencija ta koja će proizvesti racionalno ponašanje i preduzetnički način razmišljanja.

Povećanje konkurentnosti javnog sektora u obezbeđenju životnih izgleda svakog člana društva upravo je ono što treba da se razume kao suština strategije “Evropa 2020” i na njoj zasnovanih nacionalnih strategija Republike Srbije, posebno Nacionalne strategije za mlade.

S tim u vezi, strateško promišljanje razvoja, posebno kada je reč o ekonomski nerazvijenim, tj. neprivilegovanim delovima zemlje, kao što je slučaj sa Jablaničkim okrugom, treba da se osloni na saznanja koje pruža savremena teorija o konkurentnosti nacija, država i geografskih oblasti. Ono što je bitno za rešavanje razvojnih problema ovog i njemu sličnih područja, to je da pomenuta teorija sadrži koncept konkurentske prednosti koji se zasniva na dve nove vrste međusobno povezanih ideja: 1) Da je uloga lokacije u konkurenciji od ključne važnosti (ovo uprkos globalizaciji, povećanju mobilnosti resursa, smanjenju transportnih troškova i sl.); 2) Da se konkurentnost lokacija pre svega zasniva na vrsti poslovnog okruženja koje te lokacije nude firmama (što znači da produktivnost i prosperitet na nekoj lokalciji ne zavise od toga u kojim delatnostima se konkuriše, već od toga kako to čine).

U tom kontekstu, formiranje klastera kao geografskih koncentracija firmi, dobavljača, institucija, organizacija i udruženja u određenoj oblasti jeste bitan element ekonomskog razvoja. To su sistemi (prostorno-organizacione forme) koji nude nov način razmišljanja o privredama i ekonomskom razvoju, kao što nude i nove uloge firmama, državi, institucijama, organizacijama i udruženjima, i nov način da se strukturiraju odnosi između privatnog, javnog i civilnog sektora. Klasteri utiču na konkurenciju na tri načina: 1) Time što povećavaju produktivnost firmi i grupacija u svom sastavu; 2) Povećanjem svog kapaciteta za inovacije, a time i za rast produktivnosti; 3) Podsticanjem osnivanja novih firmi. Delujući kao sistem međusobno povezanih (konkurentskih) poslovnih subjekata i institucija čija je vrednost u celini posmatrano veća od zbira njegovih delova, klaster kao takav predstavlja najdelotvorniji način za rešavanje razvojnih problema nerazvijenih područja, posebno problema nezaposlenosti mladih ljudi.

Posmatrano u kontekstu rezultata ostvarenih realizacijim projekta “Svi za mlade, mladi za sve!”, elementi ovog novog modela rešavanja razvojnih problema nedovoljno razvijenih područja u Srbiji, posebno kada je reč o nedovoljnoj zaposlenosti mladih u Jablaničkom okrugu, sadržani su u sledećim činjenicama:

1. Pružanjem finansijke podrške projektu kojii postavlja osnove za izgradnju regionalnog klastera za upravljanje preduzetničkim potencijalom mladih, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije iskoristilo je sredstva poreskih obveznika za aktiviranje konkurentske prednosti Jablaničkog okruga, i to kroz povećanje regionalne produktivnosti na osnovu korišćenja mogućnosti lakšeg i ekonomičnijeg:

1.1. Pristupa poslovnim resursima tako što je:

a) Grupi od 20-oro geografski i kulturno bliskih nezaposlenih mladih ljudi obezbeđen kvalitetan i ekonomičan pristup specijalizovanim, tržišno potrebnim znanjima i veštinama (operateri, finansijski, turistički, marketing i izvršni menadžeri, istraživači javnih politika, šankeri, konobari, fotografi) od strane geografski i kulturno bliskih nezaposlenih mladih ljudi;

b) Javnosti Jablaničkog okruga (216.000 stanovnika) omogućeno prepoznavanje ekonomskog značaja dobrih međuljudskih odnosa, ličnih komunikacija i uzajamnog uticaja mreža pojedinaca i institucija lociranih na ovoj lokaciji;

c) Grupi od 10 aktuelnih i 46 potencijalnih poslodavaca sa područja Jablaničkog okruga omogućeno da sagleda i iskoristi ekonomske prednosti formiranja regionalnog sistema obezbeđenja potrebnih kadrova, zasnovanog na zajedničkoj obuci, pojednostavljenoj komunikaciji, malim troškovima prilagođavanja, olakšanoj zajednićkoj obuci korisnika, manjim troškovima traganja i transakcionim troškovima prilikom angažovanja osoblja, efikasnijem nalaženju pravih ljudi za pravi posao itd;

d) Grupi od 4 poslodavca, koja funkcioniše na zajedničkoj lokaciji, omogućeno da, u okviru nacionalno i lokalno podržanog programa stručne prakse, najpre stručno osposobi

potencijalno osoblje, a zatim ga i angažuje u skladu sa svojim poslovnim planovima (ponude za zaposlenje dobilo 5 polaznika stručne prakse)

1.2. Pristupa informacijama, tako što je grupi od 76 korisnika zajedničke lokacije omogućeno da sagleda i iskoristi prednosti postojanja stalnih ličnih odnosa i lokalnih veza koje povećavaju međusobno poverenje.

1.3. Komplementarnog poslovnog delovanja, tako što je grupa od 10 aktuelnih i 46 potencijalnih preduzetnika, koja funkcioniše na zajedničkoj lokaciji, podstaknuta na sagledavanje i korišćenje njihove ekonomske međuzavisnoti (npr. zavisnost lokalnih tur-operatera od trgovaca, ugostitelja, taksista i obratno.; zavisnost proizvođači čarapa zavise od trgovaca, špeditera, prevoznika, uvoznika i obratno).

1.4. Pristupa odgovarajućim institucijama i javnim dobrima, tako što je grupi od 10 aktuelnih preduzetnika iz oblasti profitnog i neprofitnog sektora, koja funkcioniše na zajedničkoj lokaciji, omogućeno da angažuje 20 stručno osposobljenih mladih ljudi koji su obučavani u okviru nacionalno i lokalno podržanog programa obuke i na taj način eliminiše ili značajno smanji troškove interne obuke.

2. Uspostavljanjem multisektorskog partnerstva u procesu osmišljavanja, kandidovanja i realizacije ovog projekta, usmeravanjem na tržišno aktiviranje preduzetničkog potencijala mladih koji žive na zajedničkoj lokaciji, te uključivanjem aktera iz sva tri sektora u proces realizacije projekta, aktivirana je konkurentska prednost Jablaničkog okruga kroz povećanje nivoa regionalne inovativnosti, i to tako što je:

2.1. Grupa od 46-oro potencijalnih mladih preduzetnika, delujući kao grupa koja koristi zajedničku lokaciju, u procesu uzajamnog uticanja ovladala znanjima i veštinama potrebnim za sopstveno kreativno i inovativno delovanje, te razvila svoje nove poslovne ideje do nivoa biznis plana.

2.2. Grupa od 38 radioničara, panelista, uvodničara i mentora, povezanih funkcionisanjem na jednoj istoj lokaciji, kreirala i realizovala 42 sata preduzetničke obuke, 3960 sati stručne prakse i 6 sati javnog dijaloga, sve za potrebe izgradnje inovativne prostorno-organizacione forme u vidu regionalnog klastera za upravljanje preduzetničkim potencijalom mladih, u čemu je učestvovalo 66 direktnih korisnika, 220 aktera javnog dijaloga, 10 nacionalnih I regionalnih institucija, 10 lokalnih medija, 7 organizacija civilnog društva i 11 privatnih firmi.

3. Realizacijom inovativnog ciklusa preduzetničke obuke i stručne prakse za potrebe preduzetnički orijentisanih nezaposlenih mladih ljudi koji žive na zajedničkoj lokaciji, upoznavanjem sa iskustvima drugih lokalnih firmi koje su već “uspele”, te boljim informisanjem u vezi s mogućnostima poslovanja na zajedničkoj lokaciji aktivirana je konkurentska prednost Jablaničkog okruga kroz izraženu spremnost 80% članova grupe od 46 polaznika ciklusa preduzetničke obuke da pokrene sopstveni biznis osnivanjem nove firme.

IV PREPORUKE ZA DONOSIOCE ODLUKA

Na osnovu iznetih činjenica, a imajući u vidu nacionalna i lokalna strateška opredeljenja, posebno Nacionalnu strategiju za mlade, u narednom periodu donosioci odluka potrebno je da preduzmu sledeće:

A. Preporuke za donosioce odluka na nacionalnom nivou

* Zasnovati javne politike na principima neprikosnovenosti privatne svojine, slobode ugovaranja i odgovornosti za izvršavanje preuzetih obaveza;

* Pokrenuti lančanu reakciju poslovnih mogućnosti polazeći od procene da će tržište u nedovoljno razvijenim delovima zemlje u buduće najbrže da raste;

* Usredsrediti se na unapređenje poslovnog okruženja, posebno kroz razvoj klastera, uključujući smanjenje regulative;

* Podržati identifikovanje i aktiviranje stvarnih konkurentskih prednosti nedovoljno razvijenih delova zemlje;

* Obezbediti integrisanu podršku razvoju omladinskog preduzetništva kroz sadejstvo aktuelnih ministarstava;

* Ukinuti namete za mlade koji pokreću sopstveni biznis u početnom, najrizičnijem periodu njihovog poslovanja;

* Obezbediti kontinuiranu podršku za rešavanje predvidljivih problema s kojima se suočavaju mladi kada pokreću sopstveni biznis (slabosti u razvoju strategije, segmentacija tržišta, procena potreba kupaca, uvuđenje informacione tehnologije, dizajn procesa, kontrola troškova, interakcija sa zajmodavcima i institucijama, izrada poslovnih planova itd.);

* Razvoj poslovne infrastrukture u nedovoljno razvijenim područjima u zemlji neophodno je da ima prioritetni tretman u strateškim i akcionim planovima države;

* Podstaći preusmeravanje korporativne filantropije od socijalnih usluga ka poslovnoj saradnji sa mladima, posebno u domenu obuke, koja na dugi rok smanjuje potrebu za socijalnim uslugama u nedovoljno razvijenim područjuma;

* Uslovi za dobijanje državne pomoći trebalo bi da budu lokacija u ekonomski nerazvijenom području i zapošljavanje lokalnog stanovništva, posebno mladih;

* Mehanizmi za korišćenje IPA 2 fondova trebalo bi da obezbede delotvorno uključivanje ekonomski nerazvijenih područja, posebno mladih;

* Uskladiti podsticaje ugrađene u državne programe sa stvarnim ekonomskim rezultatima, tj eliminasati protekcionizam na koji se podsticaji praktično svode, ukoliko rezultati izostanu;

* U okviru nacionalnih mera aktivne politike zapošljavanja i podrške razvoju preduzetništva, priznati kao validne sertifikate o stručnom osposobljavanju, koji su stečeni u civilno-javnom partnerstvu.

B. Preporuke za donosioce odluka u Jablaničkom okrugu

* Projektno podržati identifikovanje i aktiviranje konkurentskih prednosti ovog područja, posebno kroz podršku formiranju i funkcionisanju klastera;

* Projektno podržati stvaranje povoljnog poslovnog okruženja kroz podršku radu na promeni stavova radne snage i zajednice u smislu da je pojedinac, a ne država, taj koji bi trebalo da brine o svom zaposlenju, investiranju u pokretanje posla, pokrivanju rizika sopstvenih odluka, opstanku u uslovima otvorenog tržišta itd.

* Privući firme koje su se dokazale u poslovanju na ekonomski nerazvijenim područjima u zemlji i svetu;

* Projektno podržari pokretanje sopstvenog (porodičnog) biznisa od strane onih koji ulažu otpremnine dobijene u procesu racionalizacije javnog sektora;

* Podržati stvaranje lokalnog, odnosno regionalnog sistema za pripremu, proveru i preporučivanje za posao, posebno mladih;

* Na principima kreativne ekonomije, podržati revitalizaciju poslovnih objekata izloženih višegodišnjem propadanju kao”svačijih i ničijih”;

* U okviru lokalnih izdvajanja za podršku razvoju preduzetništva, zapošljavanju i samozapošljavanju, unapred definisati deo koji se odnosi na mlade preduzetnike, odnosno njihove start-apove.

* Podržati stvaranje lokalnog, odnosno regionalnog sistema za pružanje mentorske podrške preduzetnicima u različitim fazama njihovog razvoja;

* Obezbediti integrisanu podršku razvoju omladiskog preduzetništva i zapošljavanju mladih kroz sadejstvo relevantnih organa lokalne samouprave i unapređenje meulokalne saradnje.

* Uspostaviti kontinuirani multisektorski dijalog o lokalnom razvoju.

* Stvoriti neophodne preduslove za efikasno korišćenje mogućnosti koje pružaju IPA 2 fondovi EU.

* Podržati formiranje specijalizovanih privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, posebno u oblasti zapošljavanja mladih.

* Uskladiti podsticaje ugrađene u lokalne programe sa stvarnim ekonomskim rezultatima, tj. eliminisati protekcionizam na koji se podsticaji praktično svode ukoliko rezultati izostanu.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i